خرمشهر , شهری در آسمان

خرمشهر، شقایقی خون رنگ است که داغ جنگ بر سینه دارد,داغ شهادت. عجب از این عقل واژگونه که ما را در جستجوی شهدا به قبرستانها می کشاند. عجب از این چشم های کور و گوش های کر که شهر آسمانی خرمشهر را نمی بینند و زمزمه ارواح جاویدان را نمی شنوند.شور زندگی یک بار دیگر مردمان را به خرمشهر کشانده است.شاید آنان در نیابند اما شهر در پناه شهداست و این حقیقت را بر لوح محفوظ آب نگاشته اند.

خرداد 97
28 پست
آذر 96
4 پست
آبان 96
1 پست
مهر 96
5 پست
شهریور 96
1 پست
شهریور 94
5 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
46 پست
بهمن 93
11 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
5 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
44 پست
اسفند 92
11 پست
بهمن 92
17 پست
دی 92
19 پست
آذر 92
43 پست
آبان 92
55 پست
مهر 92
15 پست
شهریور 92
15 پست
مرداد 92
36 پست
تیر 92
26 پست
خرداد 92
79 پست
اسفند 91
15 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
11 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
40 پست
بهمن 90
15 پست
دی 90
34 پست
آذر 90
33 پست
آبان 90
20 پست